1400/06/31  
 
اعضای حقوقی - شرکت بازرگانی سپهرافروز صبا
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2LTYsdmD2Kog2KjYp9iy2LHar9in2YbZiiDYs9m+2YfYsdin2YHYsdmI2LIg2LXYqNin

نام کامل شرکت بازرگانی سپهرافروز صبا
کد عضویت 15010283
نام و نام خانوادگی مدیر عامل رضا فضلی سلیمان آبادی
تلفن 01132381580
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
استان مازندران
شهر بابلسر
آدرس وب سایت http://www.sabaict.ir

اعضای سازمان