• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون فروشگاهی

     اعضای کمیسیون :

    مجید ایزدخواه

    مرتضی میرزائیان

    مظفر علمی

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان