• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون رفاه و تبلیغات

    اعضای کمیسیون :

    احسان شعبان نژاد

    مهرداد علوی

    مهران الوندی پور

    علیرضا شفیعی

    حمید شفاهی

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان