• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون آموزش و توسعه فرهنگ IT

    رئیس کمیسیون:

    نازلی عمرانی نوا

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان