• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران

     اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره دوره چهارم

                          آقای عباس رمدانی    رئیس هیئت مدیره     فروشگاهی    shomalnews@gmail.com

         آقای رسول حسن پور    نائب رئیس اول هیئت مدیره     شرکت ها    rh13_tss@yahoo.com

         آقای مرتضی میرزائیان     نائب رئیس دوم هیئت مدیره     شرکت ها    mmirzaeyan@yahoo.com

         آقای ابوالقاسم شاکری    خزانه دار     شرکت ها    tahlilgar@yahoo.com

         آقای کوروش بخشی کیادهی    عضو اصلی هیئت مدیره و دبیر    شرکت ها    bakhshi@tartanco.net

         آقای محمدرضا شجاعی    عضو اصلی هیئت مدیره    شرکت ها    Mreza.shojaei@gmail.com

         آقای احسان شعبان نژاد    عضو اصلی هیئت مدیره    شرکت ها    Info@oic-co.com

         آقای رحمان دیانت    عضو اصلی هیئت مدیره    فروشگاهی    mehran_dianat@yahoo.com

         آقای مجید ایزدخواه    عضو اصلی هیئت مدیره    فروشگاهی    dataamol@yahoo.com

         آقای بردیا بهنیا    عضو اصلی هیئت مدیره    مشاوران    bardia.behnia@gmail.com

         آقای فخرالدین رستمی قادی    عضو اصلی هیئت مدیره    مشاوران    Fakhreddin_rostami@yahoo.com

         آقای مهرداد فامیلی    عضو علی البدل    شرکت ها    famili.m28@gmail.com
    info@dym-co.org

         آقای فرج اله امانی    عضو علی البدل    شرکت ها    saeedamani_bip@yahoo.com

         آقای حامد شعبانی    عضو علی البدل    فروشگاهی    forsat66@yahoo.com

         آقای مجید حمیدزاده    عضو علی البدل    مشاوران    hamidzadeh.majid@gmail.com


    مشخصات بازرس سازمان
    عکس    نام و نام خانوادگی    سمت    آدرس ایمیل
         آقای مهرداد علوی    بازرس اصلی    bamehrdadalavi@yahoo.com

         خانم سارا فرهمندراد    بازرس علی البدل    sara.farahmandrad@gmail.com