• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون آموزش و توسعه فرهنگ IT

    رئیس:

    نازلی عمرانی نوا

     

    اعضا:

    بردیا بهنیا -ناهید فریدونی - صفرعلی یحیی زاده - نیما بانکه ساز - محمد جوادیان

     

    برنامه جلسات

    سومین سه شنبه هر ماه

     ساعت 16الی 17/30

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران می باشد.
مجری: پورتال سامان